Ostutingimused

OSTUTINGIMUSED E-POES
1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Käesolevad ostutingimused (Tingimused) reguleerivad Pet Retail OÜ veebipoe aadressil www.nufnuf.ee (edaspidi Nufnuf e-pood) omaniku Pet Retail OÜ (edaspidi Müüja või Pet Retail) ja Nufnuf e-poe vahendusel tooteid ostvate isikute (edaspidi Ostja) vahel tekkivaid õigussuhteid. Müüja ja Pstja edaspidi nimetatud ka eraldi kui Pool ja koos kui Pooled.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Nufnuf e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Pet Retail’il on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse siinsamas Tingimuste leheküljel. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest käesoleval leheküljel. Kui olete edastanud oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse tellimusele Ostja poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, kui seaduses või käesolevates tingimustes pole ette nähtud teisiti.
2. Hinnad
2.1. Nufnuf e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.3. Nufnuf e-poes olev sortiment ja hinnad võivad erineda teistest Nufnuf kaubamärgi tooteid müüvatest kauplustest.
3. Tellimuse vormistamine ning tasumine
3.1. Pooled loevad Ostja poolt esitatud tellimuse ostja sooviks sõlmida Pet retail’iga tellimuses esitatud toodete osas ostu-müügileping. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Pet Retail arvelduskontole. Kõikide tellimuste vormistamise ja kinnitamise eeltingimuseks on 100% ettemaks.
3.2. E-poes esitatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 10.00-17.00, va. riigipühad). Kui tellimuse esitamise aeg on hilisem kui reedel kell 16.00, toimub tellimuse vormistamine järgneval esmaspäeval.
3.3. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
3.4. Ostja tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole tellimuse kinnituses ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.

3.5. Pangalingi- ja krediitkaardimaksete vahendajaks on Maksekeskus.ee
5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
4. Kauba kohaletoimetamine
4.1. Pärast Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.1. toimetatakse tooted Ostjale kohale Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud pakiautomaati või kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal ja viisil.
4.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kättetoimetamisteenuse osutaja kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul.
4.3. Juhul, kui Ostja poolt tellitud toodet ei ole laos ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Pet Retail ei vastuta, teatame sellest Ostjale Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.1. ning ühtlasi anname teada Ostja poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Ostjal puudub toote tarne hilinemise tõttu huvi toote ostmise vastu, on Ostjal õigus oma tellimus tühistada, saates Nufnuf e-poe elektronposti aadressile info@nufnuf.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ja oma arvelduskonto numbriga, ning Ostja poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Ostjale.
4.4. Kui Ostja poolt tellitud tooted on kättetoimetamisteenuse osutajale üle antud, võtab kättetoimetaja Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg. Tooted toimetatakse Ostja poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
4.5. Pet Retail ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
4.6. Tooted antakse kulleri poolt Ostjale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame Ostjal toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Ostjal vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@nufnuf.ee. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse, kui avaldate selleks soovi.
5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine (lepingust taganemine)
5.1. Ostjal on õigus pärast toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Nufnuf e-poe elektronposti aadressile info@nufnuf.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.
5.2. Kõikidele Pet Retail e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu samas hinnas toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab Ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida Ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) e-maili teel info@nufnuf.ee ning tagastama seejärel Nufnuf e-poele tellitud kauba hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest arvates.
5.3. Tellimuse tühistamisel punktis 5.1 sätestatud juhul või müügilepingust taganemise korral punktides 5.2 ja 5.3. sätestatud juhul tagastatakse raha kauba eest, samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest Müüja poolt. Müüja tagastab Ostjale kauba kättetoimetamise tasu summas, mis vastab Müüja poolt pakutavale kõige odavamale kättetoimetamise viisile;
5.4. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise saamiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – infovoldikud, lahtised osad jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
5.5. Ostjal tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (postikulu), kui ei saavutata Müüjaga teistsugust kokkulepet.
6. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
6.1. Pet Retail vastutab toodete nõuetele vastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele. Pretensioonide esitamise aeg on tarbijast Ostjal (eraisikul) 2 aastat ja juriidilistel isikutel 2 kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
6.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale 2 (kahe) kuu jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama.
6.3. Pet Retail ei vastuta:
1) Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase kasutamise tagajärjel.
3) Toote tavapärase füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu, tagastades nõuetele mittevastava toote Müüjale.
6.5. Tarbijast Ostja poolt pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud Müüja. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.
6.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kontrollib Müüja pretensiooni õigustatust ja teatab Ostjale oma vastuse 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Pretensiooni õigustatuse korral parandab või asendab Müüja puudusega toote; juhul kui toodet ei ole võimalik asendada (nt toode puudub laos) või toote asendamine või parandamine põhjustab müüjale ebamõistlikke kulutusi, on Müüjal õigus hüvitada Ostjale toote eest tasutud summa, mis kantakse Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates pretsensiooni rahuldamise kohta Müüja poolt otsuse tegemisest. Kauba saamiskulu ei kuulu tagastamisele.
6.7. Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Ostjal õigus kasutada võlaõigusseaduses nimetatud teisi õiguskaitsevahendeid, sealhulgas õigus nõuda toote parandamist või selle võimatuse korral toote asendamist; olulise mittevastavuse korral lepingust taganeda ja nõuda toote hinna tagastamist.
7. Vastutus ja vääramatu jõud
7.1. Pet Retail vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Pet Retail ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Pet Retail ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Pet Retail ei saanud mõjutada ning mille saabumist Pet Retail ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
8. Muud tingimused
8.1. Kõiki Nufnuf e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
8.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.3. Ostja ja Müüja vahel toodete tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, on Ostjal õigus esitada kaebus Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjonile või otse kohtule. Tarbijakaebuste komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaebuste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel:http://tarbijakaitseamet.ee
Tarbijakaebuste Komisjon on Tarbijakaitseameti juures asuv kohtuväline tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav organ, mis asub aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, telefon 6201 707; Tarbijakaebuste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitseameti veebilehel aadressil: http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/ametist/tarbija…
8.4. Lisaks punktis 8.3. toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus läbi Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna nimetusega ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk) aadressil http://ec.europa.eu/odr . Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitseameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.
9. Vastutuse piirangud ja autoriõigused
9.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega ning toodete täpsed värvitoonid võivad teatud ulatuses varieeruda.
9.2 Pet Retail jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Sellisel juhul jätab Pet Retail endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul raha laekumisest arvates.
9.3 Pet Retail jätab endale õiguse loobuda müügist kui e-poes kuvatud toote infos on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis. Sellise vea esinemisel eeldame, et Ostja pidi aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.
Kõik Nufnuf e-poes toodud toodete kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma Pet Retail nõusolekuta on keelatud.